Правила на конкурса euFonia

Право на участие

 

1. Конкурсът е отворен за всички жители на една от следните държави: всяка държава - членка на ЕС, от ЕИО или Европейската зона на свободна търговия, както и всяка друга страна, която има право на участие съгласно културната програма 2007-2013 год. на ЕС. Инструментът, представен на конкурса, трябва да бъде изцяло лична изработка на лицето, и да е изработен изцяло на ръка. Конкурсът се провежда в два раздела: професионален и ученически.  За да бъдете квалифициран като професионален кандидат, трябва да предоставите  регистрация по ЗДДС или в случай че не сте регистриран по ЗДДС –доказа-телство за членство в професионална асоциация на лютиери. В случай че кандидатствате като ученик, трябва да се представят документи, удостоверя-ващи ученическия статус. Организаторите на Eufonia си запазват правота да проверят всички документални доказателства и да съобщят своевременно решението си на кандидатите.

2. Кандидатите трябва да попълнят формуляра на настоящата web-страница като го изтеглят и го върнат на хартиен носител, също така изпратят и електронно копие. Формулярът трябва да бъде подписан и обозначен с дата, както и придружен от доказателство за платени регистрационни такси, посочени по-долу. Регистрациите трябва да бъдат изпратени на посочения адрес до 30.05.2009 г. съгласно пощенското клеймо.

3. Тези правила се прилагат еднакво както за професионален, така и за ученически раздели

4. Участниците трябва да предоставят инструмент, изработен  не по-рано от 3 години от датата на конкурса (декември 2009), който да не е бил удостояван с първа награда в каквито и да е предишни конкурси за струнни инструменти.

5. Професионалните кандидати могат да участват с максимум 2 инструмента – по един за всяка от следните  две (2) категории – цигулка (пълен размер), виола, виолончело,  контрабас: напр. цигулка и контрбас, виола и чело. Участниците в ученическия конкурс могат да предоставят до два (2) от  следните инструменти-цигулка, виолончело.

 

Технически правила и процедура за оценяване

 

6. Техническите спесификации, които трябва да се спазват за всеки един инструмент, са следните: инструментите трябва да са с нормални размери и традиционна форма, декорация, цвят и дърво, без изкуствено остаряване на дървото или лака; дължината на тялото на виолата трябва да е между 400 и 420 мм.

7. Върху всеки предоставен инструмент трябва да отсъстват каквито и да са идентификационни знаци, етикети, подписи, или други средства, чрез които производителят може да бъда разпознат, идентифициран, от журито. Това правило се отнася както за външни, така и за вътрешни маркировки. Инструментите трябва да се предоставят, като се посочи име и адрес на посредник. Ако даден инструмент се предостави на конкурса така, че неговият производител  да може да бъде идентифициран по начин, различен от позволените средства, той ще бъде дисквалифициран.

8. Всеки предоставен инструмент  трябва да бъде снабден със струни по усмотрение на участника и придружен от резервен комплект от същия тип струни.

9. По време на оценяването в София инструментите ще бъдат оценявани с оценки  по 50-балната система за първата част (техническа оценка) и 30-балната по втората част (за музикалност). В техническата част оценките ще се дават  максимум по 10 точки за изпълнение на следните критерии: за техническа компетентност, настройки, лак, и общ вид. При оценяването на музикалност ще се дават макс. 30 точки за тембър, тон, баланс между струните и общо звучене. Оценките ще се дават от жури, състоящо се от поне 4 съдии от различни страни от ЕС, при оценка на техническите и музикалните качества. В допълнение към членовете на журито ще присъстват председател с международна известност за всеки раздел. В случай на равен брой гласове сред членовете на журито в която и да е от двете секции председателят на журито има решаващ глас. В случай на равенство след окончателните оценки председателят за музикални качества на инструмента ще има окончателния глас. Инструмент, който не успее да премине границата от 25 от 50 точки за техническата част, няма да бъде класиран за етапа оценка на музикални качества. Инструментите, които не наберат поне 15 точки от музикалната част в София, независимо от точките по техническата част, няма да бъдат включени във финалния списък. Първите четири инструмента с най-висока оценка от всяка категория ще бъдат изпратени до Брюксел за публична оценка на музикалните качества. за тяхното класиране. Оценяването в Брюксел ще се базира на солово изпълнение и изпълнението в акомпанимент (на пиано), избрани от музикалното жури.

10. Всеки от шестнайсетте инструмента (по четири във всяка категория), които преминават от техническата оценка към оценяването на музикалните качества в Брюксел, ще бъде просвирен от член на журито, който ще бъде международно признат музикант.  Мелодиите за тестовата композиция ще бъдат избрани предварително от журито. Във всяка категория за инструменти ще се използва един и същ лък.

 

Награждаване

 

Първият инструмент във всяка категория, който е получил най-висока комбинирана оценка ще получи парична награда в размер на:

 • цигулка 2000 евро
 • виола 2000 евро
 • чело 6000 евро
 • контрабас 6000 евро
 • в допълнение към това организаторите си запазват правото да закупят печелившите инструменти, ако покажат достатъчно качество, за допълнителна сума от 10.000 (десет хиляди) евро на инструмент.

Тази сума се счита за покупната цена на тези инструменти и те ще станат собственост на организаторите на събитието.  Кандидатите ще бъдат помолени да подпишат декларация, че ако от тях бъде изискано да направят това, те да са против да продадат печелившия си инструмент.

Подгласниците ще получат парични награди в размер на:

 • цигулка 1500 евро
 • виола 1500 евро
 • чело 2000 евро
 • контрабас 2000 евро,

но от тях няма да се изисква да преотстъпят правата на собственост на инструмента. Всички инструменти, класирани в  Топ четири от всяка категория, ще получат почетна грамота.

За най-добрите инструменти в крайното класиране ще бъдат предоставени специални награди (статуя от Ставри Калинов във формата на музикант, която е посочена в брошурите на събитието), като такива ще бъдат предоставени и за най-младия участник, който надмине 50 точки в крайното класиране / кратко пътуване с цел обучение в Кремона, Италия. Всички финалисти ще получат възпоменателни сертификати и плакети. Всички награди ще бъдат раздадени на церемония, която ще се състои в Брюксел на 2 декември 2009 год. Разходите по пътуване и настаняване на финалистите ще бъдат покрити, с което ще им се позволи да участват във финалния подбор, церемонията по награждаването и концерт в Брюксел.

 

Ученически раздел от състезанието:

 

Прилага се процесът на подбор, описан за професионалните участници, но студентите имат право да предоставят само цигулки или чела. След оценката на техническите  и музикалните качества в София ще бъдат избрани осем инструмента, които ще бъдат препратени за оценка в Брюксел. Паричните награди са следните:

 • 1000 евро за първа награда категория цигулка и
 • 2000 евро за първа награда в категорията виолончело
 • ще се раздадат и награди за подгласниците на класираните на първо място съответно в размер на 500 и 750 евро

Задължения на участниците

 

11. Участниците трябва да заявят интереса си към събитието, като попълнят формуляр за участие ( виж website www.double-base.com). Заявяването за участие в конкурса трябва да се извърши до 30 май 2009 год. чрез попълване на намиращия се на web-страницата формуляр за регистрация и подпис върху този формуляр, който доказва приемане на правилата и условията на конкурса. С попълване на формуляра всеки кандидат дължи регистрационна такса в размер на 100 евро (50 – за ученици). Подробности относно начина на превод на сумата по банков път се намират на web-страницата. Не по-късно от 1 юли организаторите ще изпратят потвърждение, че формулярът е получен е че отговаря на изискванията за участие. Ако се счете, че даден кандидат не отговаря на изискванията, регистрационната такса ще му бъде възстановена.

12. Не по-рано от 11 ноември и не по-късно от 18 ноември всички инструменти трябва да бъдат получени на мястото на събитието в София. Указания за разположението на тази сграда може да откриете на web-страницата. Приемането ще се извършва между 9:00 и 17:00 часа. В случай че в дадена категория бъдат предоставени или преминат на ниво музикална оценка по-малко от 3 инструмента , ще бъде присъдена само една награда.

13. Участниците сами трябва да поемат разходите по транспорт и застраховка до и от мястото на провеждане на конкурса. Специализираните лютиерски училища ще могат да се възползуват от частична отстъпка за разходите по транспорт до и от състезанието, но трябва предварително да изберат не по-повече от десет инструмента за всяко училище. Всеки инструмент ще бъде проверяван при пристигането му от квалифициран лютиер. Ако даден инструмент е повреден или се счете от лютиера за негоден за оценка, журито може да откаже достъпа му до техническата част и собственика ще бъде уведомен незабавно. Ако са необходими минимални ремонтни дейности, поправки в резултат от транспортирането на инструмента, лютиерът следва да уведоми незабавно изпращача на инструмента. След като даден инструмент бъде удостоверен като получен, в годно състояние, euFonia поема отговорността по неговата застраховка както и задължението да съхранява инструмента на подходящо безопасно място до деня, следващ обявяването на  победителите в конкурса. Участниците трябва за своя сметка да  вземат инструментите не по-късно от 20 декември 2009 от София, които не са били избрани да продължат като победители в Брюксел.  Всички инструменти, които не са били взети обратно 6 месеца след приключване на конкурса, ще бъдат продадени.
14. Всеки участник трябва да предостави 2 запечатани пощенски плика, придружаващи инструмента. Тези пликове ще бъдат предоставени на участниците след получаване на потвърждение за пригодността им за участие в конкурса и заплащане на регистрационните такси. Плик № 1 трябва да съдържа личното име, фамилното име, датата на раждане, място на раждане, националност, пълен адрес на производителя, дата и място на производство. Към  писмото трябва да бъдат прикрепени кратка автобиография, както две цветни снимки на участника, две цветни снимки на инструмента в пълен размер, с размер макс. 10х15 см, които показват предната и задната част на инструмента, придружени от подписана декларация от участника, че приложените снимки могат да бъдат репродуцирани и използвани.
ТОЗИ ПЛИК № 1  трябва да бъде ЗАПЕЧАТАН. ВТОРИЯТ плик, означен с цифрата 2, трябва да бъде изпратен заедно с инструмента, като в него се съдържа резервният комплект струни.  Върху пликовете трябва да се посочат букви и цифри (не повече от 3 цифри и 3 букви), както и маркировка, указваща, че тези струни трябва да бъдат прикрепени към инструмента. тези пликове, както и отличителните знаци на участниците, ще бъдат предадени при одобряване на кандидатурата им. Участниците трябва да прикрепят в запечатания плик № 1 документ, удостоверяващ техния професионален или ученически статус (регистрация на юридическо лице/, членство в лютиерска асоциация, декларация, подписана от учебно заведение.
15. Участници, на чиито инструмент бъде присъдена първа награда, трябва да подпишат декларация, с която се съгласяват, че техните инструменти ще се изпол-зват в поне четири концерта, преди края на април 2010 в Брюксел, Вилнюс, Букурещ и София. От всички участници ще се изисква да подпишат декларация, в която се посочва, че  всичките четири инструмента,  спечелили първа награда, ще бъдат на разположение при поискване от центъра за обучение на лютиери в България, който може да ги отдаде под наем на училища по музика. Всички участници, чиито инструменти одобрени за оценяване,  ще получат сертификат за участие и ще бъдат включени в списък с участниците, който ще се публикува след като приключи конкурса.

 

Задължения на журито

 

16. Извършването на техническата оценка ще бъде при затворени врати. Преди началото на оценяването представители на организаторите, под ръководството на лютиера, ще изготвят списък с получените инструменти заедно с прикрепените към всеки инструмент букви/цифри, което ще представлява единственото средство за разпознаване по време на оценяването. Представителите на организаторите ще съхраняват информацията за самоличността на изпращача на всеки инструмент поверително преди обявяването  на 16-те окончателни победители в професионалния конкурс, както и 8-те – в ученическия. Оценките в София ще бъдат заснети с камера. Оценката на музикалните качества на инструмент в Брюксел ще бъде отворено за публиката.
17. Оценяващите ще действат безпристрастно по всяко време и ще следва да запазят поверителност и конфиденциалност относно процедурите, включително и имената на победителите, докато не бъдат обявени публично резултатите. Те следва да декларират какъвто и да е конфликт на интереси, както общ, така и във връзка с даден инструмент или участник, преди да започнат да оценяват. Техните решения са окончателни и не могат да бъдат оспорвани.
18. В случай на спор, възникнал от гледна точка на конкурса,  единствената юрисдикция е тази на Белгийския съд.